Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Metni

Şirketimiz, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin sunduğu hizmetlerden yararlanmanız sebebiyle bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya şirketimize haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin kurumumuz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,
• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
• Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.
Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel verileriniz özellikle şunlardır: ad ve soyad, ticaret unvanı gibi kimlik verisi, Telefon numarası, e-posta adresi, ikametgâh ilçesi/ili/semti gibi kişisel bilgiler yer almaktadır.
Kişisel verileriniz, gerek hizmet ilişkisinin kurulmasından önce gerekse hizmet ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca, şirketimize göndermiş olduğunuz form aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz, şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Türk Medeni Kanunu, yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.
• Şirketimizin destek aldığı çağrı merkezine gelen aramaların raporlanması, şirketimizin veri sitemine kaydedilmesi ve değerlendirilmesi,
• İş ortakları ile beraber sunulan ürün veya hizmetlerin satış ve bilgilendirme işlemlerinin yapılması,
• Müşterilerden gelen talep, itiraz ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
• Kara liste ve yasaklı müşteri işlemlerinin yürütülmesi,
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Türk Medeni Kanunu yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve hizmet sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla resmî kurumlara aktarılabilmektedir.
İş ortaklığının kurulması ve yürütülmesi amacıyla, özellikle;
• şirketimizin, ürün ve hizmet satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İş ortaklığı yapılan şirketlere bilgilendirme yapılması,
• İş ortaklığı yapılan şirketler ile müşterek ticari faaliyetlerin yürütülmesi,
Kurumumuzun ticari faaliyetlerini yürütmek için gerekli mal veya hizmeti tedarikçi firmalardan temin etmesi amacıyla, özellikle;
• Uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık hizmeti alınması,
• Ürün satış süreçlerinde destek alınması,
• Kampanya süreçlerinin destek alınan firmalar eliyle yürütülmesi,
• Kurum iştirakinden gerekli bilgilerin temin edilmesi,
• Müşterinin belirli platformlarda işlem yapabilmesi,
• Müşterinin şirketimizin iştirak ve bağlı ortaklıklarının sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi,
• Müşteri değerlendirmelerinin paylaşılması amacıyla şirketimizin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine aktarılabilmektedir.

 İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

KVKK 11. maddesi uyarınca, şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kurumumuz, KVKK’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Kurumumuz, KVKK’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kurumumuz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1/3 Kağıthane İstanbul

+90 544 177 73 43

İletişim Formu

Hemen bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

merhaba dünya